Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

TT

Thông tin

Họ và tên

( Trưởng đơn vị)

Học hàm, học vị

 

Điện thoại,

E-mail

1.Ban giám hiệu

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Đình Thọ

GVCC PGS.TS

0941698999

tho.nguyen

2

Phó Hiệu trưởng

Cao Thành Lê

GVC.TS

0916836489

le.caothanh

3

Phó Hiệu trưởng

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916877248

son.doanhoai

4

Phó Hiệu trưởng

Lê Thị Hường

GVC.ThS

0915234235

huong.lethi

2. Các tổ chức Đảng, đoàn thể

1.

Bí thư Đảng ủy

Cao Thành Lê

GVC.TS

0916836489

le.caothanh

2

Bí thư Đoàn trường

Biện Văn Quyền

GV.ThS

0914482739

quyen.bienvan

3

Chủ tịch công đoàn cơ sở

Nguyễn Hoài Sanh

GVC.TS

0917789988

sanh.nguyenhoai

4

Chủ tịch Hội sinh viên

Nguyễn Công Viên

GV.ThS

0973330100

vien.nguyencong

5

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Đinh Văn Nam

GVC.ThS

0918337033

nam.dinhvan

3. Các phòng, ban chức năng

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

Nguyễn Đình Tuấn

CN

0915565439

tuan.nguyendinh

2

Phòng Đào tạo

Trần Anh Vũ

GVC.TS

0904391227

vu.trananh

3

Phòng Đảm bảo chất lượng

Phan Thị Dung

GV.ThS

0948192278

dung.phanthi

4

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Nguyễn Viết Hùng

CN

0912277316

hung.nguyenviet

5

Phòng Quản lý KH

Bùi Thị Quỳnh Thơ

GV.TS

0912883114

tho.buithiquynh

6

Phòng QHĐN&TT

Hồ Thị Nga

GVC.TS

0947311271

nga.hothi

7

Phòng Quản lý Đào tạo SĐH

Trần Thị Ái Đức

GV.TS

0902262369

duc.tranthiai

8

Phòng Thanh tra - pháp chế

Trương Quang Duẩn

ThS

0912385998

duan.truongquag

9

Phòng Công tác CT-HSSV

Ngô Tất Đạt

ThS

0912591778

dat.ngotat

10

Phòng Quản trị

Ngô Đăng Thuận

CN

0916955478

thuan.ngodang

11

Ban QL Dự án

Cù Huy Lộc

CN

0913071224

loc.cuhuy

4. Các trung tâm trực thuộc

1

Giáo dục thường xuyên.

Nguyễn Thị Hải Yến

GVC.ThS

0988823808

yen.nguyenthihai

2

Y tế - Môi trường

Hoàng Văn Thiềm

CN

0943742678

thiem.hoangvan

3

Công nghệ thông tin

Nguyễn Viết Phú

GV.ThS

0912539858

phu.nguyenviet

4

Thông tin - Thư viện

Đinh Văn Nam

GVC.ThS

0918337033

nam.dinhvan

5

Ngoại ngữ-Tin học-Kỹ năng mềm

Cao Thành Lê

GVC.TS

0983336489

le.caothanh

6

Dịch vụ Hỗ trợ sinh viên

Thái Đình Hưng

CV.ThS

0912266799

hung.thaidinh

5. Các khoa, bộ môn, trường trực thuộc

1

Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

GVC.TS

0912999125

Tam.nguyethithanh

2

Khoa Kinh tế - Quản trị KD

Nguyễn Đình Thọ

GVCC PGS.TS

0941698999

tho.nguyen

3

Khoa Tiếng Việt

Nguyễn Thái Hòa

GVC.ThS

0948866538

hoa.nguyenthithai

4

Khoa Lý luận Chính trị

Nguyễn Hoài Sanh

GVC.TS

0917789988

sanh.nguyenhoai

5

Khoa Ngoại ngữ

Nguyễn Gia Việt

GV.TS

0984639778

viet.nguyengia

6

Khoa Kỹ thuật- Công nghệ

Nguyễn Sỹ Minh

GV.TS

0912442405

minh.nguyensy

7

Khoa Nông nghiệp

Lâm Xuân Thái

GV.TS

0913397899

thai.lamxuan

8

Bộ môn Tâm lý- Giáo dục

Nguyễn Văn Tịnh

GVC.TS

0916955505

tinh.nguyenvan

9

Bộ môn Giáo dục thể chất

Nguyễn Văn Thành

GV.ThS

0988363755

thanh.nguyenvan

10

Trường TH, THCS, THPT

Phan Đình Anh

GVC.ThS

0916955501

anh.phandinh

11

Trường mầm non

Lưu Thị Thu Hằng

GV. ThS

0913335557

hang.luuthithu