Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

sodotochuc

 

 

Trường có 27 đơn vị trực thuộc, gồm: 07 khoa, 02 bộ môn, 9 phòng, 5 trung tâm, 01 ban và 02 trường trực thuộc.

 1. Khoa Sư phạm,
 2. Khoa Lý luận chính trị,
 3. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh,
 4. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ,
 5. Khoa Nông nghiệp,
 6. Khoa Ngoại ngữ,
 7. Khoa Tiếng Việt,
 8. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục,
 9. Bộ môn Giáo dục thể chất,
 10. Phòng Tổ chức - Hành chính,
 11. Phòng Kế hoạch - Tài chính,
 12. Phòng Đào tạo,
 13. Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học,
 14. Phòng Quản lý đào tạo sau đại học,
 15. Phòng Đảm bảo chất lượng,
 16. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên,
 17. Phòng Thanh tra - Pháp chế,
 18. Phòng Quan hệ đối ngoại và Truyền thông,
 19. Phòng Quản trị,
 20. Ban Quản lý dự án,
 21. Trung tâm thông tin - Thư viện,
 22. Trung tâm Công nghệ thông tin,
 23. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm,
 24. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ sinh viên,
 25. Trung tâm Y tế - Môi trường,
 26. Trường Tiểu học - THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh,
 27. Trường Mầm non - Đại học Hà Tĩnh.

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, ĐOÀN THỂ

 1. Đảng ủy
 2. Công đoàn
 3. Đoàn Thanh niên
 4. Hội Sinh viên
 5. Hội Cựu chiến binh