Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

sodotochuc

 

 

Trường có 23 đơn vị trực thuộc, gồm: 07 khoa, 02 bộ môn, 9 phòng, 1 trung tâm, 01 ban, 1 viện và 02 trường trực thuộc.

 1. Khoa Sư phạm
 2. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 3.  Khoa Lý luận chính trị

 4.  Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 5.  Khoa Nông nghiệp

 6.  Khoa Ngoại ngữ

 7.  Khoa Tiếng Việt

 8.  Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

 9.  Bộ môn Giáo dục thể chất

 10.  Phòng Tổ chức - Hành chính

 11.  Phòng Kế hoạch - Tài chính

 12.  Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

 13.  Phòng Quản trị

 14.  Phòng Đào Tạo

 15.  Phòng Quản lý đào tạo sau đại học

 16.  Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

 17.  Phòng Quan hệ đối ngoại và Truyền thông

 18.  Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

 19.  Trung tâm Thông tin - Thư viện

 20.  Ban Quản lý dự án

 21.  Viện Đào tạo thường xuyên

 22.  Trường Phổ thông

 23.  Trường Mầm non

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, ĐOÀN THỂ

 1. Đảng ủy
 2. Công đoàn
 3. Đoàn Thanh niên
 4. Hội Sinh viên
 5. Hội Cựu chiến binh