Hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Hà Tĩnh được thực hiện dựa trên cơ sơ các quy định ban hành của các cấp, các ban ngành quản lý. Trong thời gian qua hoạt động Hợp tác quốc tế của trường đã gặt hái được nhiều thành tựu và kết quả vượt bậc, hoạt động hợp tác bước đầu đã đi vào thực chất phục vụ cho công tác giảng day và đào tạo.

  Hàng năm trường không ngừng mở rộng đối tác hợp tác trong và ngoài khu vực, bằng việc ký các bản ghi nhớ, tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học tầm khu vực, liên kết và xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho Trường Đại học Hà Tĩnh, trao đổi thông tin tư liệu, thăm viếng lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, hoạt động hợp tác của trường vẫn còn mang tính đặc thù địa phương chưa có tính hệ thống, chiến lược rõ ràng và lâu dài, chưa đáp ứng được sự phát triển của nhà trường. Các văn bản, quy định về hoạt động hợp tác chưa đầy đủ và cụ thể, hoạt động hợp tác của trường chưa thực sự phát triển đến lĩnh vực trao đổi chuyên gia, liên kết nghiên cứu khoa học… Nguyên nhân chính vẫn là nhà trường chưa có đội ngũ cán bộ mạnh về chuyên môn, giỏi về ngoại ngữ. Quy mô, nội dung hợp tác chưa thực sự đa dạng chỉ tập trung ở một ngành đào tạo chủ chốt của nhà trường chứ chưa nhân rộng ra toàn ngành.

Trường Đại học Hà Tĩnh xác định hoạt động hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng, uy tín đào tạo của trường. Hàng năm, nhà trường luôn có chủ trương đúng đắn nhằm đi đúng hướng và phát huy có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của trường, bằng việc thực hiện theo các văn bản quy định và hướng dẫn của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế.

Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản phân rõ trách nhiệm và quyền hạn của các phòng/khoa và các đơn vị trong nhà trường nhằm phát huy tốt sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, để từng bước chuẩn hóa và đưa hoạt động hợp tác quốc tế phát triển hơn nữa trong định hướng phát triển nhà trường.

Trong các nghị quyết đại hội Đảng bộ, nghị quyết đại hội cán bộ viên chức, hoạt động hợp tác quốc tế luôn được đưa ra thảo luận, đánh giá nhằm khắc phục các yếu kém còn tồn tại và định hướng các chiến lược phát triển hoạt động hợp tác quốc tế.

Nhà trường thường xuyên có báo cáo về hợp tác quốc tế gửi Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị cấp trên, bao gồm các chi tiết về các đối tác mới (tên đối tác, nội dung hợp tác, kết quả hợp tác); kết quả thực hiện các chương trình, dự án; tình hình quản lý đoàn vào, đoàn ra.

Nhà trường đã và đang từng bước tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các trường đại học, các cơ sở đào tạo với các nước trong khu vực như: Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Canađa, Mỹ, Nga... Việc ký các văn bản hợp tác về đào tạo giữa nhà trường với các cơ quan, tổ chức và các trường đại học luôn được Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện đúng theo khuôn khổ hiệp định hợp tác về giáo dục của Việt Nam với nước ngoài, theo đúng các điều ước quốc tế và quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bằng việc thực hiện các nội dung trong các Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo đã ký với các trường đại học, cơ quan, tổ chức của các nước trong thời gian qua nhà trường đã cử nhiều cán bộ giảng viên đi học tại các trường đại học trong và ngoài nước diện hợp tác với trường, nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trong những năm qua các cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài về cơ bản hoàn thành tốt chủ trương đào tạo và về nước đúng hạn.