Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Đại học Hà Tĩnh tuyên dương 2 tập thể và 55 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Chiều ngày 19/6/2020, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và Tĩnh tuyên dương 2 tập thể và 55 cá nhân điển hình tiên tiến.

 20200619 DH tien tien1

20200619 DH tien tien2 

Chủ trì Hội nghị

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thành tựu và tác động của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2020. Ghi nhận thành tích, đóng góp xuất sắc của các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, qua đó khơi dậy, phát huy mạnh mẽ nội lực, thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, các mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị thành viên và của nhà trường. Bên cạnh đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới đáp ứng được với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến, khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực to lớn cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tống Thị Cẩm Lệ - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh đã thông báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và thực hiện công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận về các vấn đề: Tăng cường công tác quản lý đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Khoa Sư phạm; Vai trò của công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn điển cho học sinh; Tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trẻ; Nỗ lực học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

20200619 DH tien tien3

Đ/c Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước

Đến tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua bằng nhiều nội dung, phương thức sáng tạo, hiệu quả đồng thời mong muốn Nhà trường tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Hà Tĩnh và gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

20200619 DH tien tien4

Đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giao lưu trong chương trình

20200619 DH tien tien5

20200619 DH tien tien6

20200619 DH tien tien7

20200619 DH tien tien8

20200619 DH tien tien9  

Tuyên dương 2 tập thể và 55 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Tống Thị Cẩm Lệ - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 và được các tập thể, cá nhântrong nhà trưởng hưởng ứng.

Các tin khác