Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Trong những năm qua, Trường ĐHHT đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý hoạt động NCKH trong CB, GV và SV toàn trường. Đối với GV, ngoài công tác giảng dạy, hoạt động NCKH luôn được gắn liền với biên soạn các bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo môn học; chủ trì đề tài NCKH các cấp; viết bài cho tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài trường. Đối với sinh viên, hoạt động NCKH gắn với nghiên cứu đề tài, làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp…

Nhà trường đã có kế hoạch và chủ động đẩy mạnh hoạt động NCKH và phát triển công nghệ trên cả ba bình diện: khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Hoạt động NCKH và phát triển công nghệ gắn kết với quá trình đào tạo của Nhà trường. Hầu hết giảng viên chủ trì hoặc tham gia các đề tài NCKH các cấp, 100% đề tài hoàn thành đúng thời hạn, trong đó có nhiều đề tài có chất lượng khá và tốt. Kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên trong Trường đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Thông qua hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, cơ sở vật chất của Trường được tăng cường, năng lực của cán bộ, giảng viên được nâng cao.

Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Trường phù hợp với sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường, đồng thời đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và sự phát triển KTXH của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc miền Trung.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

- Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch. 

- Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài NCKH và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

- Hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

- Đảm bảo nguồn thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này.

- Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện NCKH, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường.

- Có các qui định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo qui định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.